Would Be Chef door Sven Ornelis

Juridisch Reglement

1. Contact Would Be Chef

De Would Be Chef-website wordt beheerd door Silenro BVBA, met hoofdzetel gevestigd in Kunstlaan 1, 1210 Brussel (België). Bij vragen en/of opmerkingen gelieve contact op te nemen op bovenstaand postadres of via mail naar [email protected]

2. Algemene voorwaarden Would Be Chef

Het gebruik van de Would Be Chef-website en de daarin vermelde informatie is enkel toegelaten mits naleving van deze algemene voorwaarden en het privacy- & cookiebeleid. Indien u de Would Be Chef’s algemene voorwaarden en/of privacybeleid en/of cookiebeleid niet integraal aanvaardt, dient u het gebruik van de Would Be Chef-website stop te zetten.

Door het gebruik van de Would Be Chef-website aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van de Would Be Chef’s algemene voorwaarden alsook van haar privacy- & cookiebeleid. Dit behoudens de toepassing van de bijzondere voorwaarden voor bepaalde onderdelen of toepassingen van de Would Be Chef-website. Deze bijzondere voorwaarden dienen naast de huidige algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van Would Be Chef te worden gerespecteerd.

2.1. Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de Would Be Chef-website is slechts toegestaan voor zover dit is beperkt tot de weergave ervan op één apparaat en tot reproducties voor privégebruik. Deze beperkte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat enkel persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik. Elk gebruik dat buiten deze beperkte licentie valt en/of er niet geheel mee in overeenstemming is, is niet toegestaan behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring vanwege de Would Be Chef.

De Would Be Chef-website bevat materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die aan de Would Be Chef en/of haar licentiegevers toekomen.

Indien u inzendingen aan Would Be Chef overmaakt en deze elementen omvatten die beschermd zijn door intellectuele rechten, verzekert u zelf houder te zijn van deze intellectuele rechten dan wel alle noodzakelijke toestemmingen te hebben verkregen. Would Be Chef wijst elke verantwoordelijkheid voor uw inzending af en u bevestigt door uw deelname aan de actie of de wedstrijd dat u Would Be Chef zult vrijwaren tegen enige aanspraak van een derde m.b.t. uw inzending.

Naar aanleiding van de inzending geeft u uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming voor de exploitatie en gebruik, in welke vorm dan ook, geheel of partieel, wereldwijd en voor de gehele beschermingsduur van deze intellectuele rechten. U erkent hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen. Would Be Chef is toegestaan licenties toe te kennen op de verkregen rechten en/of deze over te dragen aan derden, zonder voorafgaande melding noch tegenprestatie.

Het is onmogelijk voor Would Be Chef om alle inzendingen te controleren op hun wettigheid en op de naleving van intellectuele eigendomsrechten voorafgaand aan de publicatie. Gelieve een melding te versturen aan Would Be Chef mocht u een inbreuk vaststellen. Would Be Chef doet vervolgens binnen haar mogelijkheden het nodige om zo snel mogelijk te verhelpen aan de vermeende inbreuk.

Het is in beginsel toegestaan om te linken naar de Would Be Chef-website, deze te delen en/of ernaar te verwijzen, voor zover deze links rechtstreeks leiden naar de precieze webpagina van de Would Be Chef-website die wordt aangehaald bij de verwijzing. Dergelijke verwijzingen zijn enkel mogelijk voor eigen, niet-commercieel gebruik, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Would Be Chef.

2.2. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de websitebezoeker zijn bestemd voor klantenbeheer (met inbegrip van de dienst na verkoop, de waarborg en de veiligheid) van de Would Be Chef. De verwerkingen gebeuren in overeenstemming met de Would Be Chef’s privacybeleid.

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan Would Be Chef. Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. De voormelde verzoeken dienen aan Would Be Chef te worden gemeld via de contactgegevens.

3. Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op de website www.wouldbechef.be en alle producten en diensten die de Would Be Chef aanbiedt. Door het gebruik van de Would Be Chef-website aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van dit privacybeleid alsook van haar algemene voorwaarden.

De Would Be Chef respecteert uw privacy en wil u aan de hand van dit juridisch reglement informeren over haar beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens die zij via haar website verkrijgt. Hoewel het merendeel van de informatie van de Would Be Chef-website toegankelijk is zonder dat de gebruiker persoonsgegevens dient op te geven, vereist de Would Be Chef in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven. Het loutere doorgeven van deze informatie geldt als toestemming voor de Would Be Chef om deze gegevens op te slaan en te verwerken, dit alles in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wettelijke regels. Daarnaast is het in een aantal gevallen mogelijk om in te loggen m.b.v. een account op een sociale netwerksite. Ook op die manier worden een aantal persoonsgegevens aan de Would Be Chef medegedeeld. Het inloggen a.d.h.v. de voormelde account geldt als toestemming voor deze mededeling. Ten slotte kan de Would Be Chef haar gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij beschikt en/of die de Would Be Chef van derden verkrijgt.

De Would Be Chef verwerkt geen gevoelige gegevens noch andere gegevens die de expliciete, schriftelijke toestemming van de websitegebruiker vereisen. De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot de Would Be Chef-website, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief.

De Would Be Chef garandeert dat zij de ontvangen gegevens enkel gebruikt voor de doelen in deze privacyverklaring en voor eventuele bijkomende doelen die voor elke specifieke dienst worden bepaald.

In het algemeen gebruikt en verwerkt de Would Be Chef enkel persoonsgegevens om met u contact op te nemen, om u de producten en diensten te kunnen leveren die u bestelde of waarvoor u registreerde, om u te informeren over haar eigen aanbod en dat van haar commerciële partners en deze te kunnen personaliseren en voor direct marketing doeleinden van derden.

Het gebruik van persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden, zowel voor de Would Be Chef zelf als voor haar commerciële partners, is onderworpen aan uw toestemming. U kan deze toestemming in volledige vrijheid geven of weigeren.

Would Be Chef biedt een aantal diensten aan in samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet met aanduiding van beide ondernemingen. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten en/of zich ervoor aanmeldt via de Would Be Chef-website kan Would Be Chef de daarbij verzamelde gegevens doorgeven aan deze onderneming. Deze laatste stelt u op de hoogte van alle doeleinden die zij nastreeft bij het gebruik van deze gegevens.

Het is mogelijk om de Would Be Chef te melden dat u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent haar producten- en dienstenaanbod. Deze melding kan gebeuren a.d.h.v. de link die aan de elektronische communicatie van de Would Be Chef wordt toegevoegd alsook via het volgende e-mailadres: [email protected].

Elke websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan Would Be Chef. Hij/zij kan vragen om duiding omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming. Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing.

Voor zover de Would Be Chef gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar de Would Be Chef, op het e-mailadres [email protected], met een kopie van uw identiteitskaart en een gedagtekend en ondertekend verzoek in bijlage.

In geval van betwisting kan de betrokkene zich wenden tot de Belgische Privacycommissie of de rechtbank van eerste aanleg. Ook kan u inzage nemen in het openbaar register van de Belgische Privacycommissie.

4. Cookiebeleid

Tijdens uw bezoek aan de Would Be Chef-website kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de Would Be Chef-website. De Would Be Chef gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.

De Would Be Chef maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. De Would Be Chef verstuurt zelf een aantal cookies (‘first party cookies’), die de Would Be Chef zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kan de Would Be Chef uw gebruikerservaring van haar website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.

Ook partners van de Would Be Chef plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. De Would Be Chef heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies. Adverteerders kunnen cookies toevoegen aan hun advertenties op de Would Be Chef-website om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, om u enkel interessante advertenties te tonen.

Daarnaast doet de Would Be Chef beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor de Would Be Chef om zijn website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde ‘Like button’ en ‘Like box’ (Vriend 1, vriend 2 en x mensen vinden dit leuk), waarbij Facebook de bezoekers kan herkennen a.d.h.v. cookies.

Indien u de Would Be Chef-website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze website dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de Would Be Chef-website.